WELLNESS CNB

การอบรมโครงการ Wellness CNB รุ่นที่ 2​​

การอบรมโครงการ Wellness CNB รุ่นที่ 2​

หัวข้อการบรรยายเพื่อรับชมย้อนหลัง

Course Curriculum

การอบรมโครงการ Wellness CNB รุ่นที่ 2​​

16 videos

1.การดูแลสุขภาพเพื่ออายุยืนอย่างมีคุณภาพชีวิตที่ดี

2.บริหารการเงินส่วนบุคคล (Money Literacy) สำหรับพนักงาน

3.Wellness Exercise

4.Ergonomics กับการสร้าง Wellness ในการทำงาน

7.พัฒนาทักษะการคิด ด้วยการคิด 4 ทิศ (คิดเป็น คิดครบ คิดดี คิดบวก) ตอนที่ 1

8.พัฒนาทักษะการคิด ด้วยการคิด 4 ทิศ (คิดเป็น คิดครบ คิดดี คิดบวก) ตอนที่ 2

9.Feedback อย่างไรให้ work

10.สร้างตนเป็นคนอารยะสร้างชาติ

11.การจัดการความขัดแย้งอย่างสร้างสรรค์

12.ความฉลาดทางอารมณ์ (EQ) สำหรับพนักงาน

13.ทักษะการเรียนรู้สู่โลกยุคใหม่

14.เพิ่มขีดความสามารถการจำแบบแชมป์โลก

15.การบริหารจัดการข้อมูลด้านเอกสารเพื่อประสิทธิภาพการทำงานและการตัดสินใจ

16.ทำงานที่รัก รักงานที่ทำ

17.การใช้ Individual Development Plan (IDP) เพื่อการพัฒนาตนเอง

18.WCNB คุณทำได้ “ทลายข้อจำกัด” เชื่อมั่นในศักยภาพของตนเอง